Договір (оферта) про надання освітніх послуг (правила і умови)

Цей Договір, в якому одна сторона Фізична особа–підприємець Тригуб Оксана Анатоліївна, зареєстрований в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (виписка № 14817194020) в установленому чинним законодавством порядку та який є платником єдиного податку (надалі – Виконавець), з одного боку, і будь-яка особа, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію (надалі – Замовник), з іншого боку, далі разом — Сторони, а кожний окремо – Сторона, уклали даний Договір (далі — Договір), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Виконавця, укласти з будь-яким Замовником Договір про надання освітніх послуг. При замовленні та оплаті Послуг Виконавця, Замовники приймають умови цього Договору про нижченаведене.

 • Загальні положення
1.1. Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Замовника на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.
1.2. Договір має юридичну силу відповідно до ст.ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами.
1.3. Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі шляхом акцептування.
1.4. Акцептом вважається оплата Послуг Виконавця на умовах та в порядку, визначеними цим Договором та на відповідних сторінках Веб-сайту Виконавця https://scriptit-school.com/prices
1.5. Укладаючи цей Договір Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору.
1.6. Якщо Замовник не згодний з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір, а також не вправі користуватися Послугами за цим Договором.

 • Предмет договору
 • Предметом даного Договору є надання онлайн школою «Script IT school» дистанційних освітніх послуг Замовнику, згідно зазначеного переліку, що розміщений на сторінці сайту школиhttps://scriptit-school.com/main#courses

 • Порядок оплати послуг
 • Оплата послуг Замовником здійснюється виключно через сайт за зазначеними тарифами https://scriptit-school.com/prices
 • Знижки, згідно діючих акцій, надаються Замовнику через особистий кабінет в CRM-системі. При цьому оплата Замовником здійснюється за індивідуальні уроки з урахуванням знижки. Інформація про розмір знижки вказується на сайті Виконавця https://scriptit-school.com/prices і не може бути іншою в особистому кабінеті Замовника.
 • Освітні послуги надаються Замовнику виключно за попередньою оплатою.
 • Контроль за оплаченими Послугами та залишком коштів Замовник здійснює через CRM-систему в особистому кабінеті.
 • Повернення оплачених уроків при розірванні даного Договору Замовнику не здійснюється.
 • Виконавець не має права підвищувати тарифи за вже оплачені Послуги.
 • Повернення або відшкодування коштів Замовнику при розірванні даного Договору не передбачається.

 • Права і обов’язки Сторін
 • Обов’язки Виконавця
 • Забезпечити організацію та надання освітніх дистанційних послуг Замовнику згідно програми обраного Замовником курсу
 • Надавати Замовнику інформацію про розклад уроків курсу, залишок коштів на балансі Замовника, кваліфікацію викладачів та зміни в організації освітнього процесу (відміну або перенесення занять).
 • Забезпечувати гідне та етичне поводження викладачів.
4.2 Права Виконавця
4.2.1 Виконавець може піднімати тарифи за іще неоплачені уроки курсу в односторонньому порядку.
4.2.2 Виконавець має право розірвати даний Договір в разі неадекватного поводження Замовника по відношенню до викладача.
4.2.3 Виконавець має право вносити зміни в розклад уроків за узгодженням із Замовником.
4.2.4 Виконавець має право здійснювати відеозапис уроків та оприлюднювати їх на власному сайті і на сторінках в соціальних мережах facebook, youtube та Instagram без узгодження із Замовником.
4.3Обов’язки Замовника
4.3.1 Замовник зобов’язаний вносити попередню оплату уроків згідно зазначених на сайті Виконавця тарифів.
4.3.2 Замовник зобов’язаний інформувати викладача про скасування або перенесення уроків не пізніше ніж за 1 добу.
4.4 Права Замовника
4.4.1 Замовник має право здійснювати контроль за освітнім процесом.
4.4.2 Замовник має право скасовувати або переносити уроки за узгодженням з викладачем.
4.4.1 Замовник має право отримувати інформацію про успіхи учня, залишок оплачених уроків та організацію освітнього процесу.

 • Відповідальність Сторін
5.1. Наслідки порушення умов даного Договору, непередбачені в ньому, застосовуються відповідно до норм цивільного законодавства, що діє на території України.

 • Вирішення спорів
6.1. Суперечки та розбіжності, що можуть виникнути при виконанні даного договору, будуть, по можливості, вирішуватись шляхом переговорів між Сторонами.
6.2. У випадку неможливості вирішення спорів шляхом переговорів Сторони мають право звернутися до суду.

 • Реквізити Виконавця
Фізична особа підприємець Тригуб Оксана Анатоліївна
Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 114817194020.
ІПН 2871110323
Вул. Толстого, буд. 76, кв. 79, м. Черкаси, 18006, Україна.
Тел.: +38(096)-493-65-91
Email: script.itschool@gmail.com
Сайт: https://scriptit-school.com/